skip to Main Content

Språkråd frå Vinje/Arne Vinje er ansvarleg for innhaldet på www.språkrådfråvinje.no. Det redaksjonelle ansvaret blir delt mellom Språkråd frå Vinje/Arne Vinje og DataService Rjukan AS, som tek seg av den daglege drifta av nettstaden. Denne personvernfråsegna forklarar korleis informasjon om dei som brukar nettstaden blir samla inn og nytta i samsvar med personopplysningslova § 19, og generell informasjon om korleis me handsamar personopplysningar, i samsvar med personopplysningslova  § 18, 1. leden.

Bruk av informasjonskapslar på www.språkrådfråvinje.no

For at nettstaden skal fungere så godt som råd for deg som brukar ho, blir noko informasjon lagra i små filer på maskina di når du er inne på sida. Desse filene blir òg kalla cookies, og inneheld m.a.  informasjon om

  • Kva for nettlesar og versjon du brukar
  • Kva internettadressa (IP-adressa) di er

For kvar side som blir vist, blir òg dette lagra:

  • Tid og dato for besøket
  • Kva side du kom frå
  • Kor lenge besøket varte

Opplysningane blir ikkje bruka for å identifisere einskildpersonar, men til å generere ein statistikk som mellom anna viser kva sider på nettstaden som blir mest besøkte, og kva brukaren ønskjer å finne ut. Poenget med dette er å laga ei betre teneste til deg som brukar ho.

Google Analytics

For å gjera sida betre, brukar me analyseverktøyet Google Analytics. Sporingskoden gjer IP-adressa di anonym før Google lagrar og arbeider vidare med informasjonen. Den einaste informasjonen som kan bli definert som personopplysning, IP-adressa di, er det ikkje mogleg å spora attende til deg. Informasjon frå Google Analytics blir lagra på Googles serverar i USA, og er underlagt retningslinene for personvern i Google.

Avvise eller slette informasjonskapslar

Om du ikkje ønskjer at informasjon om deg skal bli samla inn, kan du slå det av i nettlesaren din. Les korleis du gjer dette hos Nettvett.no. Slik kan du avvise eller gje løyve til at det blir lagra informasjonskapslar, og slik slettar du eksisterande informasjonskapslar på maskina di.

Back To Top